پارس ازن

تکنولوژی ازن

پس از بارندگي، تنفس کردن بسيار فرح بخش است چرا که رعد و برق باعث توليد گاز ازن در جو مي شود و همين گاز است که هوا را تازه تر مي نمايد. در فاصله بيست تا سي کيلومتري از سطح کره زمين استراتوسفر(stratosphere) مولکول هاي ازن به واسطه اشعه فرا بنفش خورشيد مدام در حال تشکيل و از بين رفتن هستند. اين پوشش ازن است که بقا و حيات موجودات زنده را در زمين تضمين کرده است.

ازن (o3) گونه اي از اکسيژن موجود در هوايي است که ما تنفس مي کنيم؛ با اين تفاوت که يک اتم اکسيژن بيشتر دارد. اين اتم سوم، منجر به افزايش قدرت اکسندگي در ازن شده است. طول عمر ازن در شرايط نرمال(25 درجه سانتي گراد) حدود نيم ساعت مي باشد و بعد از گذشت اين مدت به اکسيژن تبديل مي شود.

اتم سوم اکسيژن در مولکول ازن که از آن به اکسيژن نوزاد تعبير مي شود؛ قادر است با ترکيبات آلي و معدني از طريق تغيير ساختار و اکسيداسيون واکنش دهد. اين فرايند تقريبا آني است. ازن قادر به واکنش با رنج وسيعي از ترکيبات آلي و موجودات زنده ميکروسکوپي مثل ويروس ها، باکتري ها، قارچ ها، اسپورها، چربي ها و ... مي باشد.

اين خصوصيات منحصر به فرد باعث شده که سال هاي سال بشر از ازن به عنوان يک فاکتور بي خطر و موثر جهت ضد عفوني، رنگ بري، بو زدايي و ... در صنعت، کشاورزي، مصارف خانگي و ... استفاده کند.