پارس ازن

پاک زیست فناور از سا ل 1383 بعنوان يك شركت فني و مهندسي فعاليت هاي خود را بر اساس تحقيق و نوآوري در زمينه هاي مختلف صنعتي آغاز نموده، و پس از كسب تجارب و اندوخته هاي علمي جديد، محوريت كار خود را بر توليد دستگاه هايي در حد استاندارد هاي جهاني و با استفاده از امكانات داخلي كشور قرار داد  و اينک با بومي کردن اين فناوري توانسته طراحي و ساخت دستگاه ها ي ازن ژنراتور را بر اساس بهترين گزينه ها از لحاظ طول عمر، دقت عمل، حد اکثر راندمان و حداقل هزينه هاي توليد و نگهداري به انجام برساند؛ که در هر شرائطي قادر است دستگاه هاي خود را از نظر فني و قطعات يدکي در کمترين زمان ممکنه پشتيباني نماييد.

باشناختي که طي چند سال اخير نسبت به استفاده از ازن در نزد صاحبان صنايع مختلف به ويژه لبنيات و آب آشاميدني بسته بندي و استخر ها و ... پيدا شده، روند جايگزيني ازن با ديگر مواد ضدعفوني کننده با افزايش چشمگيري مواجه بوده و در اين راستا سيستم هاي پارس ازن در بسياري از کارخانجات مواد غذائي، آب آشاميدني بسته بندي، نوشابه سازي، استخرهاي شنا ي عمومي و خصوصي،گلخانه ها و ...  نصب و در حال بهره برداريست  كه در رزومه شركت به آن اشاره شده است.

اين شرکت همواره در اجراي تحقيقات علمي با محققين و اساتيد علوم تغذيه و بهداشتي همراهي داشته و اينک بعنوان يک شرکت مستقر در پارک علم و فناوري خراسان رضوي از جايگاه  علمي صنعتي  ويژه اي  در بين  شرکت هاي صنعت ازن برخوردار مي باشد.