پارس ازن

کاربرد ازن در سردخانه میوه، صنایع بسته بندی و انبار های مواد غذایی