پارس ازن

ازن ژنراتور قابل حمل جهت ضد افونی کردن هوا