پارس ازن

ازن ژنراتور ازمایشگاهی با قابلیت تنظیم دبی و فشار اوزن خروجی