پارس ازن

طعم دلچسب تازگی و ماند گاری بیشتر مواد غذایی

نگهداری و افزایش طول عمر محصولات غذایی وکشاورزی دغدغه تولید کنندگان صنایع غذایی در سطح جهان می باشد . یکی از مشکلات نگهداری مواد غذایی ، فساد آنهاست که عمدتاً به دلیل آلودگی از طریق میکروارگانیزم هاست .

با استفاده از ازن ، در بخش سردخانه ها، میتوان نسبت به استریل کردن و ضد عفونی کردن سالنهای سردخانه اقدام کرد که علاوه بر ماندگاری بیشتر محصولات · موجب کاهش بار میکروبی و حفظ طعم و مزه گردد .
همچنین گاز ازن در سردخانه های نگهداری میوه موجب بلوکه شدن گاز اتیلن شده و مانع از رسیده شدن زود هنگام میوه میگردد .
آمار نشاندهنده این واقعیت است که با استفاده از ازن می توان ضایعات در بخش سردخانه های میوه را تا حد مطلوبی  کاهش داد.

پارس ازن


مزایای استفاده از ازن درنگهداري سبزیجات و میوه ها


 • ····· افزایش ماندگاری (طول عمر) سبزیجات و میوه ها
  •····· کاهش باکتریها، هاگها و قارچهای منتشر شده از طریق هوا
  •····· کاهش باکتریها، هاگها و قارچهای منتشر شده از طریق آب
  •····· کاهش میزان ضایعات مواد غذایی
  •····· از بین بردن کپکها، قارچها و تخم انگلها
  •····· کاهش شرايط مناسب محیط رشد میکروارگانیزها
  •····· عدم تغییر طعم و مزه رنگ و بو
  •····· عدم جایگذاری مواد شیمیایی مضر
  •····· افزایش اطمینان در تولید محصولات سالم، ایمن و بی خطر