پارس ازن

ازن ژنراتور 20 گرم در ساعت باتکنولژی کرنا دیسشارژ های فرکانس هواخنک مدل قابل نصب روی دیوار