پارس ازن

استخرهای پرورش ماهی و میگو (آبزیان)

کاربرد ازن در
استخرهای پرورش ماهی و میگو (آبزیان)
ازوناسیون فرایندی است، که وقتی در صنعت آبزی پروری مورد استفاده قرار گیرد مزایایی خواهد داشت، که بدون شک شما صنعتگر محترم را در این زمینه ترغیب خواهد کرد که از آن به جای سایر روشهای سنتی بهره برید. انعطاف پذیری این روش به گونه ای است که می توان از آن به عنوان مکمل سیستمهای موجود در  این صنعت و یا به عنوان جایگزین روشهای سنتی از آن در صنعت آبزی پروری بهره مند شد.
     استفاده از ازن در صنعت آبزی پروری منجر به:
    کاهش بیماری در آبزیان
    افزایش اکسیژن محلول در آب
    افزایش سرعت رشد و پرورش آبزیان
    مکمل یا جایگزین  فرایندهای درمانی
    کاهش مصرف آب
   حذف آلاینده های آلی، آفت کش ها، مواد رنگی درآب و نیترات در محیط رشد آبزیان
   افزایش زلالیت آب
   بهبود در فیلتراسیون ترکیبات نامحلول در آب
   بهبود در تصفیه بیولوژیکی
    آکواریومی( زینتی):
    کنترل بیماری ها و جلوگیری از شیوع آن
    کاهش استرس در آبزیان
    افزایش در زاد آوری آبزیان
    حذف بوی بد ناشی تجزیه ضایعات آبزیان
    افزایش شفافیت و کریستالی شدن آب آکواریوم
     حذف ترکیبات نیتروژن مثل آمونیاک، آمونیوم، نیتریت